ต้องตามไปดูย้อนหลังจนถึงวันนี้ โห้ะ สองวันเอง ถ้าท่าทางเราจะเป็นเอามาก

พี่เสือกับน้องมุก  แอบชอบพลอยนิดหน่อย น่ารัก ^^

ลำดับที่ 1จำนวน 1รางวัล เงินสด 10,000,000.- บาท รวม 10,000,000.- บาท 
ชื่อผู้โชคดี : ด.ญ.ชโลปกรณ์ ทิมกุล 36/35 ม.7 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 
ลำดับที่ 2 
จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000,000.- บาท รวม 10,000,000.- บาท 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 1 : บัญชา นามวัฒน์ จ.สุรินทร์ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 2 : ปวริศา กิจประสพ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อผู้โชคดี ท่านที่ 3 : พิมพา ป้องขวาพล จ.พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 4 : ภูมิพัฒน์ หอมอบ จ.พะเยา 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 5 : วีรศักดิ์ ศรีสุริย์วงศ์ จ.สุโขทัย 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 6 : สวิน อัตจริต จ.จันทบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 7 : อัมรี การะซา จ.นราธิวาส 
ชื่อผู้โชคดี ท่านที่ 8 : เทียนชัย นุ่มเนื้อ จ.นครสวรรค์ 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 9 : เพียงใจ บุญชินะ จ.สุโขทัย 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 10 : ด.ญ.แพรวา ธีรวนบดี จ.ชัยภูมิ 
ลำดับที่ 3 
บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด รถยนต์ 1 คัน รวมมูลค่า 825,000.- บาท 
ชื่อผู้โชคดี : ด.ช.เกียรติรัต ผิวเกลี้ยง จ.แพร่ 
บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด รถยนต์ 5 คัน รวมมูลค่า 1,969,500.- บาท 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 1 : จักรกฤษณ์ กัลยารัตน์ จ.ยโสธร 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 2 : ด.ญ.ชลิดา บูรณะ จ.สมุทรปราการ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 3 : ณัฐวรรณ รัตนเสถียร จ.อุตรดิตถ์ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 4 : ธีระพล ตันติเวชชำนาญ กทม. 
ชื่อผู้โชคดี ท่านที่ 5 : ด.ญ.ศุภิสรา มั่นใจอารยะ จ.ชลบุรี 
ลำดับ ที่ 4 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รถยนต์ แจ๊ส รุ่น S AT จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 1,194,000.- บาท 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 1 : ด.ญ.กิตติพร ภววทัญญู จ.สมุทรสาคร 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 2 : พรรณทิพา อั้นทอง จ.ตรัง 
ลำดับที่ 5 
จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 100,000.- บาท รวม 10,000,000.- บาท 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 1 : กมลวรรณ กลิ่นบุญ จ.กำแพงเพชร 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 2 : ด.ญ.กรรณ์ลิกา แก้วสุข จ.สระบุรี 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 3 : กรองแก้ว สุขมูลศิริ จ.ปทุมธานี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 4 : กฤษณา ศรีม่วง จ.นครนายก 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 5 : กองกาจ ทุ่งสี่ จ.แพร่ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 6 : ขวัญ หมั่นพลศรี จ.หนองคาย 
ชื่อผู้โชค ดีท่านที่ 7 : จินดา สังข์หยู จ.ภูเก็ต 
ชื่อผู้ โชคดีท่านที่ 8 : จีรพัฒน์ วรรณไพบูลย์ จ.พิจิตร 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 9 : จุฑามาศ ชูสุวรรณ จ.ชลบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 10 : ฉวีวรรณ์ ดวงจันทร์โชติ จ.มหาสารคาม 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 11 : ชัยทัต ปานตระกูล จ.ราชบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 12 : ชาญชัย ณ มณี จ.สงขลา 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 13 : ชามิตา เตชัย จ.อุตรดิตถ์ 
ชื่อผู้โชคดี ท่านที่ 14 : ด้วง ลาดี กทม. 
ชื่อผู้โชคดีท่าน ที่ 15 : ตรีทิพย์นิภา เที่ยงทัศน์ จ.นครสวรรค์ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 16 : ถกล ชัยวัฒน์ จ.สมุทรสงคราม 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 17 : ทรงศักดิ์ ซุยโพธิ์น้อย จ.มหาสารคาม 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 18 : ทวี กลิ่นขวัญ กทม. 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 19 : ทศพร อุดมพัฒนากร จ.พิษณุโลก 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 20 : ธนะพัฒน์ ศักดิ์สิริวรกุล จ.สกลนคร 
ชื่อผู้ โชคดีท่านที่ 21 : ด.ช.ธนาคม หลุมทอง จ.สุรินทร์ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 22 : ด.ญ.ธมนภัทร คณาญาติ กทม. 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 23 : ธวัชชัย สกุลอ๊อด จ.ตาก 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 24 : ด.ช.ธิติพงศ์ สินธิทา จ.ร้อยเอ็ด 
ชื่อผู้โชคดี ท่านที่ 25 : นงเยาว์ กองแสนสี จ.มหาสารคาม 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 26 : นนทกร บุญบำรุง จ.กาญจนบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 27 : นพกร อุทรส จ.มหาสารคาม 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 28 : ด.ช.นพณัฐ เดือนหงาย จ.พิจิตร 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 29 : นพเก้า กาละพันธุ์ จ.เพชรบุรี 
ชื่อผู้โชค ดีท่านที่ 30 : นริศ มานะจินดานนท์ จ.นครปฐม 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 31 : นฤมล ไชยเสน จ.ภูเก็ต 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 32 : นันทิตา ผดุงพนา จ.เชียงใหม่ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 33 : นิรันดร์ ภูมิลา จ.ขอนแก่น 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 34 : นิวัฒน์ ไกรคุ้ม จ.นครราชสีมา 
ชื่อผู้โชค ดีท่านที่ 35 : บัญชา สุวรรณปักษิน จ.พิจิตร 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 36 : บานชื่น ฉิมกรด จ.นนทบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 37 : บุญศรี แสนกล้า จ.กาฬสินธุ์ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 38 : ด.ช.ปฏิภาณ แก้วเกตุ กทม. 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 39 : ปฐมพงศ์ ชัยคณาพิบูลย์ จ.ราชบุรี 
ชื่อผู้ โชคดีท่านที่ 40 : ปฐมาวดี แสงสุข จ.สมุทรปราการ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 41 : ร้อยโทปณิธาน ภารการ จ.อุบลราชธานี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 42 : ด.ญ.ปนัดดา บุตรดี จ.สกลนคร 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 43 : ประชัย ลิขิตเจริญธรรม จ.ราชบุรี 
ชื่อผู้ โชคดีท่านที่ 44 : ประพิณ สุริยะมณี กทม. 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 45 : ประมาณเดช ปลื้มเปรม กทม. 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 46 : ประสงค์ กิ้วภาวัน จ.อุดรธานี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 47 : ส.ต.อ.ปราโมช ศรีใส จ.ร้อยเอ็ด 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 48 : ปรีชา ฉัตรปัญญาวุฒิ กทม. 
ชื่อผู้โชคดี ท่านที่ 49 : ปรีชา บุญจันทร์ จ.นนทบุรี 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 50 : ด.ช.ปวริศ สุขะปัญญา จ.ภูเก็ต 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 51 : ปัณฑารีย์ ใจดี จ.น่าน 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 52 : พงษ์พิศ พงษ์อินทร์ธรรม จ.สกลนคร 
ชื่อผู้ โชคดีท่านที่ 53 : พงษ์ศักดิ์ นันทะยอง จ.ลำพูน 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 54 : พร คำพา จ.บุรีรัมย์ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 55 : พัชรินทร์ เงินทอง จ.เชียงราย 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 56 : พาณี อินฉุย จ.ชลบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 57 : พิชิต ภูมิเพ็ง จ.อุดรธานี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 58 : ภคนันท์ สดนามอญ จ.อุตรดิตถ์ 
ชื่อผู้โชคดี ท่านที่ 59 : ภัทรภร เจริญศิลป์ จ.เลย 
ชื่อผู้ โชคดีท่านที่ 60 : ภาณุวัฒน์ โตศักดิ์สิทธิ์ จ.นนทบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 61 : จ.ส.ต.มงคล ลีเป้ จ.พิจิตร 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 62 : มยุรา อินต๊ะจันทร์ จ.ตาก 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 63 : มีนา อัครภูวดล จ.สุรินทร์ 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 64 : ยอดรัก เจินยุหะ จ.ร้อยเอ็ด 
ชื่อผู้โชคดี ท่านที่ 65 : รุ่งนภา ศรไชย จ.นครพนม 
ชื่อผู้ โชคดีท่านที่ 66 : ลัดดา อำนวยพร กทม. 
ชื่อผู้ โชคดีท่านที่ 67 : วัลลภา ลิ่วลักษณ์ จ.นราธิวาส 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 68 : วิชุตา จันทร์สีดา จ.ขอนแก่น 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 69 : วิภา ศรีเมือง จ.นนทบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 70 : วิรัช วุฒิโช จ.นครปฐม 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 71 : วิสูตร ภู่รอด จ.สมุทรสาคร 
ชื่อผู้โชคดี ท่านที่ 72 : วิเชียร หอมงาม กทม. 
ชื่อผู้โชคดี ท่านที่ 73 : ศฎาวุฒิ นพกาศ จ.ชลบุรี 
ชื่อผู้ โชคดีท่านที่ 74 : ศิรประภา พุฒจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 75 : ศิริประภา สระจันทร์ จ.ราชบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 76 : ด.ต.ศิริพงศ์ นิยมพงษ์วิรัตน์ จ.ลำปาง 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 77 : ศุภาวรรณ กันยามิน จ.อุบลราชธานี 
ชื่อผู้โชคดีท่าน ที่ 78 : สถิตย์ รัตนสมุทร จ.อุบลราชธานี 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 79 : สมจินตนา คุปตสุนทร จ.จันทบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 80 : สมชาย ปรัชญาเกรียงไกร จ.สมุทรสาคร 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 81 : สมบัติ ขวัญคง จ.ชลบุรี 
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 82 : สมบัติ ไทรแช่มจันทร์ จ.นนทบุรี 
ชื่อผู้ โชคดีท่านที่ 83 : สมบูรณ์ อินทชิต จ.เพชรบูรณ์ 
ชื่อ ผู้โชคดีท่านที่ 84 : สมพิษ นิลดอนขวาง จ.นครร